Στον Τομέα της Τοπογραφίας
Το γραφείο μας έχει διεξάγει τοπογραφικές μελέτες για δημόσια
(μελέτες οδοποιϊας) και ιδιωτικά έργα συνολικής εκτάσεως άνω των
10.000 στρεμμάτων.
Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό πεδίου (RTK GPS , γαιωδαιτικός σταθμός) και λογισμικό γραφείου ενώ το εξειδικευμένο συνεργείο μας καλύπτει οποιαδήποτε έκταση σε ελάχιστο
χρόνο και σε οποιεσδήποτε συνθήκες.
Συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες κατάλληλα για σύνταξη συμβολαίου, για το κτηματολόγιο, για διαμόρφωση χώρων, για δικαστικούς ή άλλους λόγους και γενικά για κάθε χρήση.